Villkor

(1) Dessa allmänna villkor gäller för alla affärsrelationer mellan oss och kunden i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen.

(2) "Konsument" i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion med oss ​​i ett syfte som till övervägande del varken kan hänföras till deras kommersiella eller egenföretagares yrkesverksamhet (§ 13 BGB ).

(3) "Entreprenörer" i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är alla fysiska eller juridiska personer eller partnerskap med rättskapacitet som ingår affärsrelationer med oss ​​och som agerar i utövandet av sin kommersiella eller egenföretagare verksamhet (§ 14). BGB). Om en företagare inte agerar i utövandet av sin kommersiella eller egenföretagares verksamhet, åtnjuter han också de rättigheter som är avsedda för konsumenterna. Han anses vara en konsument i den mening som avses i dessa villkor.

(4) Med "kunder" i den mening som avses i dessa Allmänna villkor avses både konsumenter och företagare.

§2 Avtalsbildning

(1) För beställningar i vår webbutik www.kolbenkraft-tuning.com gäller följande bestämmelser om ingående av avtal.

(2) Om ett avtal ingås genom kundens avsiktsförklaring, som uttrycks i 4a-g, ingås detta med

Kolvkraftsinställning

Dennis Rene Schroeter

Konrad-Zuse-Str. 12 b

D-33605 Bielefeld

Fax: + 49 (0) 521 39900033

Tel: + 49 (0) 521 33735620

info@kolbenkraft-tuning.com

(3) Listan över varor i vår onlinebutik representerar inte ett juridiskt bindande avtalserbjudande från oss, utan är bara en icke-bindande inbjudan till kunden att beställa dessa varor. Om kunden beställer de önskade varorna lämnar han ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal.

(4) Om en beställning tas emot i vår onlinebutik gäller följande regler:

a) Välja önskade varor.

b) Bekräfta genom att klicka på "Beställ | Beställ nu".

c) Kontrollera all information i varukorgen.

d) Tryck på knappen "Fortsätt till kassan".

e) Ange nödvändiga uppgifter.

f) Kontrollera och korrigera de inmatade uppgifterna.

g) Bindande inlämning av beställningen genom att klicka på knappen "Beställ".

Innan den bindande beställningen skickas kan kunden gå tillbaka till sidan där informationen som kunden lämnat under beställningsprocessen registrerades genom att klicka på knappen "Tillbaka" i sin webbläsare efter att ha kontrollerat sin information. Där kan han rätta till eventuella fel eller avsluta beställningsprocessen genom att stänga webbläsaren.

Efter att vi tagit emot beställningen kommer vi att bekräfta den med ett automatiskt genererat e-postmeddelande. Detta e-postmeddelande innebär dock inte att vi accepterar erbjudandet, vi accepterar erbjudandet skriftligen, i textform eller genom att skicka varorna.

(5) Vi sparar kontraktstexten och skickar dig informationen om din beställning samt våra allmänna villkor via e-post. Du kan också läsa villkoren

§3 Bestämmelser om priser, fraktkostnader, betalning och förfallodag

Alla priser som vi anger i vår webbshop inkluderar lagstadgad moms och andra priskomponenter. Ej inkluderat är eventuella fraktkostnader eller, för turbos, angivet depositionsbelopp (deposition), som faktureras separat, eftersom pantbeloppet återbetalas av oss efter leverans av en sprickfri, konvertibel gammal del fr.o.m. kunden. Ladermanufaktur GmbH kontrollerar de levererade turboladdarna och om kundens levererade turbo är sprucken eller inte kan konverteras skickas den tillbaka till kunden. Om kunden inte levererar en cabriolet turbo inom åtta veckor behålls depositionsbeloppet och återbetalas inte längre.

(2) Betalning görs i förskott via banköverföring eller PayPal.

(3) Om en kund väljer banköverföring (förskottsbetalning) eller PayPal som betalningsalternativ, är han skyldig att betala motsvarande köpeskilling och depositionsbeloppet omedelbart efter att avtalet ingåtts.

§4 Bestämmelser om leverans och riskövergång

(1) Om vi ​​inte uttryckligen anger annat i produktbeskrivningen är leveranstiden för varorna 1 till 2 dagar. Vid förskottsbetalningar börjar perioden när den överlåtande banken har utfärdat betalningsuppdraget, i övriga fall dagen efter avtalets ingående och slutar vid utgången av periodens sista dag.

(2) Om kunden väljer betalning i förskott, skickas varorna först efter mottagande av betalning.

(3) Om kunden är en konsument övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan först när varan överlämnas till kunden.

(4) Om kunden är företagare övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan redan när vi lämnar över varorna till det logistikföretag som vi har anlitat.

§5 äganderätts

(1) Om kunden är en konsument förbehåller vi oss äganderätten till varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet. Vid köp av en uppgraderingsturbo i utbyte är köparen skyldig att inom fyra veckor leverera en cabriolet och sprickfri turbo av samma modell till oss. Om han underlåter att göra detta kommer mellanskillnaden till köpet utan byte att räknas om. Denna skillnad kan hittas i respektive produktbeskrivning.

(2) Om kunden är en entreprenör förbehåller vi oss äganderätten till varorna tills alla anspråk som härrör från den pågående affärsrelationen har betalats i sin helhet.

(3) Om kunden är företagare kan han sälja varorna vidare i den ordinarie verksamheten. I detta fall överlåter han härmed till oss alla fordringar till ett belopp av fakturabeloppet som tillfaller kunden genom återförsäljning till tredje part. Vi accepterar redan uppdraget.

§7 Ansvarsbegränsning

För våra produkter som är avsedda för racingmotorsport, såsom LM-uppgraderingsturboladdare, trimfiler, trimmade IS38-serieladdare och motorsportskärmar, är all garanti och ansvar utesluten efter installation. De artiklar som tillverkas för racing och motorsport är i allmänhet endast godkända inom StVZO-området efter godkännande av relevanta myndigheter. Vidare är det underordnat att skadeståndsansvar enligt produktansvarslagen (ProdHaftG) grundar sig på tysk lag och inte på FN:s köplag. Väsentliga avtalsförpliktelser är sådana vars fullgörande är väsentligt för ett korrekt utförande och bearbetning av avtalet och på vars efterlevnad en köpare normalt kan lita på.

Samma regler gäller för pliktbrott av våra ställföreträdare.

I fall av enkel vårdslöshet är ansvaret för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser begränsat till skador som vanligtvis är förknippade med avtalet och förutsebara.

§8 Ångerrätt för kunder som konsumenter:

Du kan också ladda ner avbokningspolicyn här:

https://kolbenkraft-tuning.com/wp-content/uploads/2021/02/Widerrufsbelehrung_2021.pdf

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen är 14 dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tog varorna i besittning.

För att kunna utnyttja din ångerrätt måste du

Kolvkraftsinställning

Dennis Rene Schroeter

Konrad-Zuse-Str. 12 b

D-33605 Bielefeld

Fax: + 49 (0) 521 33990033

Tel: + 49 (0) 521 33735620

info@kolbenkraft-tuning.com

informera om det.

Om du återkallar detta avtal måste vi omedelbart återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig och senast inom 14 dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din återkallelse av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har lämnat bevis, t.ex. med hjälp av spårningsnumret på paketetiketten, att du har levererat varan som ett tillräckligt försäkrat paket med hänsyn till inköpspriset (viktigt! ). returneras, beroende på vilket som inträffar tidigare. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Kunden är fullt ansvarig för korrekt retur. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna som är tillräckligt försäkrade med hänsyn till köpeskillingen.

Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. Som nämnts ovan, när delarna har installerats är all garanti utesluten.

§9 Avtalsspråk, lagval, jurisdiktion

(1) Endast tyska språket kan användas för genomförandet och behandlingen av avtalet.

(2) Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland är tillämplig på avtalsförhållandena, varvid FN:s köplag är undantagen. Jurisdiktionen är Bielefeld. För konsumenter som inte ingår avtalet för yrkesmässiga eller kommersiella ändamål gäller ovanstående lagval endast i den mån det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte återkallas.

§10 Avskiljbarhetsklausul

Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor är ogiltiga eller inte kan verkställas, eller om de senare blir det, ska de återstående bestämmelserna förbli opåverkade. Detta gäller inte om någon av avtalsparterna är så oskäligt missgynnade på grund av utelämnande av enskilda klausuler att den inte längre kan förväntas hålla sig till avtalet.

Status för GTC: 21.08.2021/XNUMX/XNUMX

Ladda ner avbokningspolicyn:

https://kolbenkraft-tuning.com/wp-content/uploads/2021/02/Widerrufsbelehrung_2021.pdf